הרשמה לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח. מדעי הקרקע והמים. איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות. כלכלת סביבה וניהול

On Monday, May 24, 2021